Junior

2024: OØDK har innført egne turneringer og statutter for juniorer.
Juniorturneringer terminfestes i OØDK’s terminliste

STATUTTER:

§1 Formål
Formålet for kretsrankingturneringer er å gi et turneringstilbud tilpasset kretsens juniorspillere, samt gi et grunnlag for rankingliste til hjelp for styret ved uttak av representasjonsspillere.

§2 Terminfesting
Minimum 2 kretsrankingturneringer terminfestes pr. år. 1 i hvert halvår.

§3 Spilleregler
Det spilles etter NDF’s til enhver tid gjeldende spilleregler, med enkelte unntak:
1. Enkelte tilpasninger kan tillates for å få en god gjennomføring av turneringene.
2. Fritak fra kleskode.
3. Totalforbud mot alkohol og rusmidler.

§5 Arrangør
Arrangør utpekes i hvert enkelt tilfelle av kretsstyret etter søknad.
Søkere kan være enten en klubb eller et samarbeid mellom flere klubber.
Søknadsfrist gis i kretsens terminliste.

§6 Spilleberettigede
Spillere som er utestengt/suspendert av NDF/OØDK er ikke spilleberettiget.
Turneringen er ellers åpen for alle.

§7 Minimum deltakerantall
Gutter/Jenter/Åpen: 4

§8 Seeding
Det seedes etter gjeldende kretsseedingsliste. Antall seedete avhenger av puljeantallet.

§9 Spilleform
Det spilles innledende puljespill med avsluttende cup. De 32 beste går videre til cup.
Arrangør bestemmer spilleform
Tilpasninger tillates for å få en god gjennomføring av turneringen. For eksempel tak på antall piler ved spillene 301/501 og/eller justering av antall leg pr kamp.

§10 Spilleavgift:
Arrangør bestemmer spilleavgift. Maks kr. 50,- pr spiller.
Påmelding er bindende.
Spilleavgift tilfaller arrangør.

§11 Premiering
Minnepremier.
Arrangør står for premier.

§13 Endringer
Disse lovene kan kun endres på ordinært eller ekstraordinært kretsting med alminnelig flertall