Statutter Kretsmesterskap

Sist oppdatert etter kretstinget 13. januar 2024

§1 Formål
Formålet for kretsmesterskapene er å kåre kretsens beste spillere i alle klasser/grener, samt beste klubblag.

§2 Terminfesting
Kretsmesterskapene terminfestes av kretsstyret etter NDF`s retningslinjer. Alle KM skal avholdes før tilsvarende NM.

§3 Spilleregler
Det spilles etter NDF’s til enhver tid gjeldende spilleregler med enkelte unntak.
Unntak: Kretsen har erstattet bøter med korttidsstraff (se §11 – Vedtekter).

§4 Kleskode
Kretsen følger NDF’s kleskode på alle Kretsmesterskap

§5 Alkohol
Det er forbudt å nyte alkohol under kamp, dette gjelder også skrivere/dommere. Ved lagkamper gjelder dette for hele laget, så lenge en på laget spiller/skriver.
Berusede personer/spillere til sjenanse for sine omgivelser skal vises bort fra lokalet.

§6 Arrangør
Arrangør utpekes i hvert enkelt tilfelle av kretsstyret etter søknad.
Søkere kan være enten en klubb eller et samarbeid mellom flere klubber.
Søknadsfrist gis i kretsens terminliste.
Søker som blir tildelt arrangementet skal ha beskjed senest 4 uker før arrangementsdato.
Innbydelse utarbeides i samarbeid mellom arrangør og kretsstyret.
Innbydelse skal ut senest 3 uker før arrangementsdato.
Innbydelsen publiseres på kretsens hjemmeside og på kretsens facebook-side.
KM Pentathlon arrangeres av kretsstyret.

§7 Spilleberettigede
Spilleberettigede er alle medlemmer av klubber innenfor Oslo/Østlandet krets, som har betalt fullt medlemskap i Norges Dartforbund.

§8 Minimum deltakerantall
Åpen: 12 single, 8 par, 6 klubblag
Damer: 6 single, 6 par, 4 klubblag
Junior: 4 single, 4 par, 2 klubblag
ParMix: 8 par
TrippelMix: 6 lag
Cricket: 12 Herrer, 6 Damer
Pentathlon: 8 Herrer, 8 Damer

§9 Seeding
KM Single og Cricket: Regjerende mester rankes som nr. 1. Øvrige Seedes etter gjeldende kretsrankingliste. Antall seedete avhenger av puljeantallet.
KM par og KM parmix: Seedes etter gjeldende kretseedingliste ved at parets poengsum legges sammen. Antall seedete par avhenger av puljeantallet.
KM Trippelmix: Seedes etter gjeldende kretsseedingsliste ved at lagets poengsum legges sammen. Antall seedete trippelmix lag avhenger av puljeantallet.
KM Lag: 4 lag seedes etter fjorårets KM-resultat.

§10 Spilleform
Det spilles med høyest mulig antall puljer i alle turneringer med puljespill.
Antall puljer: 1, 2, 4, 8 osv.
Antall spillere pr. pulje: Minimum 3, maksimum 6

KM Single:
Det spilles innledende puljespill med avsluttende cup. De 32 beste går videre til cup.
Det spilles 501 best av 5 leg i alle kamper, unntatt semifinaler 501 best av 7 leg og bronsefinaler/finaler 501 best av 9 leg.

KM par/parmix og trippelmix:
Det spilles innledende puljespill med avsluttende cup. De 32 beste går videre til cup.
Det spilles 501 best av 5 leg i alle kamper, unntatt bronsefinaler/finaler som spilles best av 7 leg.

KM Klubblag:
Åpen klasse: 4 spillere på hvert lag.
Alle lag må ha komplett liste med navn på spillere ved påmelding.
Det spilles ren cup, hver lagkamp spilles best av 17 enkeltleg etter oppsett og regelverk for NM klubblag.
Alle lag må være fulltallige ved påmelding, men ved uforutsett fravær kan laget spille med en spiller i manko, Laget taper da alle leg’ene til fraværende spiller.
Damer: 3 spillere på hvert lag
Alle lag må må ha komplett liste med navn på spilere ved påmelding.
Det spilles ren cup, hver lagkamp spilles best av 9 enkeltleg etter NDF sitt oppsett og regelverk for lagkamper junior.
Alle lag må være fulltallige ved påmelding, men ved uforutsett fravær kan laget spille med en spiller i manko, Laget taper da alle leg’ene til fraværende spiller.

KM Pentathlon:
Det spilles etter de til en hver tid gjeldende regler for Norsk Pentathlon.
Inntil 9 herrer og 9 damer uttas av kretsstyret blant de 30 beste etter gjeldende kretsseedingsliste.
I tillegg gis styret muligheten til å benytte «wildcard» for den tiende spilleren.
Wildcard skal fortrinnsvis gå til en junior.

KM Cricket:
Det spilles innledende puljespill med avsluttende cup.
De 32 beste går videre til cup.
Det spilles etter NDF sine regler for Cricket.
Det spilles best av 3 leg i alle kamper i puljespill, best av 5 leg i cup, unntatt bronsefinaler/finaler som spilles best av 7 leg.

§11 Spilleavgift:
Single kr. 250.- pr spiller.
Cricket kr. 250,- pr spiller.
Par kr. 150.- pr spiller.
Trippelmix kr. 150.- pr spiller.
Lag: kr. 150.- pr spiller
Pentathlon: kr. 300.- pr spiller
Juniorer betaler halv spilleavgift på alle turneringer frem til det året de fyller 19 år.

MERK:
Forhåndsbetaling er innført for alle kretsturneringer.
Ved for sen betaling påfaller det et gebyr på kr 50 pr turnering. Eventuelle gebyrer tilfaller arrangør.
Les mer om forhåndsbetaling HER

Påmelding er bindende. Dersom en spiller ikke møter, er spillerens klubb ansvarlig ovenfor OØDK for spilleavgiften.

Fordelingsnøkkel:

KM Singel og KM Cricket:
Kr. 200 fordeles som følger:
60% til premiering
30% til arrangør
10% til kretsen
Øvrig sum (kr 50) fordeles slik:
Kr. 40 går uavkortet til pengepremier på den aktuelle turneringen.
Kr. 10 går til premiering av 170 utgang og 9-pilers leg (mer info kommer)

Fordelingsnøkkel øvrige turneringer:
60% til premiering
30% til arrangør
10% til kretsen

§12 Premiering

Minnepremier:
Minnepremier til de 3 beste spillerne, parene, lagene i hver klasse.
Kretsen holder minnepremier.

Pengepremier etter følgende fordeling:
6-11 deltakere: De 2 beste premieres.
12-23 deltakere: De 4 beste premieres.
24 deltakere og oppover: De 8 beste premieres

Høyeste utgang og raskeste leg:
Høyeste utgang og raskeste leg premieres med kr. 100,- i hver klasse i singel, par, parmix, trippelmix og lag.
MERK: Hvis færre enn 12 spillere (gjelder dameklassen) så skal premieringen av høyeste utgang og raskeste leg dekkes av arrangøren, ikke via spilleavgiften, og kretsandelen bortfaller.
I par, parmix og trippelmix er det kun spilleren som oppnår høyeste utgang som premieres.
I KM lag er det kun spilleren med høyeste utgang og/eller raskeste leg som premieres.

Hvis flere spillere oppnår raskeste leg og/eller høyeste utgang, avgjøres premieringen ved loddtrekning.
Uavhentet premie ved turneringsslutt tilfaller arrangør.

§13 Loddsalg
Arrangøren(e) har enerett til lotteri og lignende under turneringen.

§14 Endringer
Disse lovene kan kun endres på ordinært eller ekstraordinært kretsting med alminnelig flertall.