Statutter KR

Sist oppdatert etter kretstinget 13. januar 2024

§1 Formål
Formålet for kretsrankingturneringene er å gi et turneringstilbud til kretsens spillere, samt gi et grunnlag for seedingsliste til hjelp for styret ved uttak av representasjonsspillere.

§2 Terminfesting
Fire kretsrankingsturneringer terminfestes av kretsstyret pr. år, to turneringer i hvert halvår.

§3 Spilleregler
Det spilles etter NDF’s til enhver tid gjeldende spilleregler med enkelte unntak.
Unntakene omfatter kleskode (§4), alkohol (§5) og piltak(§10):
Merk at kretsen har erstattet bøter med korttidsstraff (se §11 – Vedtekter).

§4 Kleskode
Spilleskjorte anbefales
Joggebukse/treningsbukse tillates ikke.

§5 Alkohol
Skriver/dommer har ikke lov til å nyte alkohol under kamper med skivedømming.
Berusede personer/spillere til sjenanse for sine omgivelser skal vises bort fra lokalet.

§6 Arrangør
Arrangør utpekes i hvert enkelt tilfelle av kretsstyret etter søknad.
Søkere kan være enten en klubb eller et samarbeid mellom flere klubber.
Søknadsfrist gis i kretsens terminliste.
Søker som blir tildelt arrangementet skal ha beskjed senest 4 uker før arrangementsdato.
Innbydelse utarbeides i samarbeid mellom arrangør og kretsstyret.
Innbydelse skal ut senest 3 uker før arrangementsdato.
Innbydelsen publiseres på kretsens hjemmeside og på kretsens facebook-side.

§7 Spilleberettigede
Spilleberettigede er alle medlemmer av klubber innenfor Oslo/Østlandet krets, som har betalt fullt medlemskap i Norges Dartforbund.

I tillegg tillates det at spillere uten tilknytning til NDF, eller en annen krets, kan delta mot å betale en engangs-lisens. Engangslisens kan bare løses inn en gang, Styret fastsetter engangsavgiften.

§8 Minimum deltakerantall
Åpen: 12 spillere
Damer: 6 spillere

§9 Seeding
Det seedes etter gjeldende kretsseedingsliste. Antall seedete avhenger av puljeantallet.

§10 Spilleform
Det spilles med høyest mulig antall puljer i alle turneringer med puljespill.
Antall puljer: 1, 2, 4, 8 osv.
Antall spillere pr. pulje: Minimum 3, maksimum 6
Det spilles innledende puljespill med avsluttende cup.
De 32 beste går videre til cup slik:

8-11 spillere (2 puljer) = 4 til A cup, resterende til B cup.
12-23 spillere (4 puljer) = 8 til A cup, resterende til B cup
24-32 spillere (8 puljer) = 16 til A cup, resterende til B cup
Ved færre enn 8 deltakere (gjelder dameklassen) spilles det kun A cup.

Det spilles 501 best av 5 leg i alle kamper, unntatt finaler 501 best av 7 leg.
Merk at det er pilbegrensning på 42 piler pr leg i puljespillet.
Hvis utgangsdobbel ikke er oppnådd innen 42 piler, skal leget avgjøres ved bullkasting etter NDF’s spilleregler beskrevet i Kapittel 2, paragraf 16.

§11 Spilleavgift
Kr. 250,- pr. spiller.
Juniorer betaler halv spilleavgift på alle turneringer frem til det året de fyller 19 år.

MERK:
Forhåndsbetaling er innført for alle kretsturneringer.
Ved for sen betaling påfaller det et gebyr på kr 50 pr turnering. Eventuelle gebyrer tilfaller arrangør.
Les mer om forhåndsbetaling HER

Påmelding er bindende. Dersom en spiller ikke møter, er spillerens klubb ansvarlig ovenfor OØDK for spilleavgiften.

Fordelingsnøkkel:

Kr. 200 fordeles som følger:
60% til premiering
30% til arrangør
10% til kretsen
Øvrig sum (kr 50) fordeles slik:
Kr. 40 går uavkortet til pengepremier på den aktuelle turneringen.
Kr. 10 går til premiering av 170 utgang og 9-pilers leg (mer info kommer)

§12 Premiering
Pengepremier etter følgende fordeling:

6-11 deltakere: De 2 beste premieres.
12-23 deltakere: De 4 beste premieres.
24 deltakere og oppover: De 8 beste premieres

Høyeste utgang og raskeste leg:
Høyeste utgang og raskeste leg premieres i hver klasse med kr. 100,-
MERK: Hvis færre enn 12 spillere (gjelder dameklassen) så skal premieringen av høyeste utgang og raskeste leg dekkes av arrangøren, ikke via spilleavgiften, og kretsandelen bortfaller.

Hvis flere spillere oppnår raskeste leg og/eller høyeste utgang, avgjøres premieringen ved loddtrekning.
Uavhentet premie ved turneringsslutt tilfaller arrangør.

§13 Loddsalg
Arrangøren(e) har enerett til lotteri og lignende under turneringen.

§14 Endringer
Disse statuttene kan kun endres på ordinært eller ekstraordinært kretsting med alminnelig flertall.