Vedtekter

Sist oppdatert etter kretstinget 13. januar 2024

§ 1 Kretsens navn
Kretsens navn er Oslo/Østlandet krets av Norges Dartsforbund, heretter benevnt som OØDK.

§ 2 Formål
Kretsen er tilsluttet Norges Dartsforbund og skal arbeide for å nå NDF`s målsetninger.
Kretsen plikter å rette seg etter NDF`s lover, vedtak og bestemmelser.

§ 3 Kretsting
Kretstinget er OØDK`s høyeste myndighet og avholdes hvert år innen 1. mars.
Innkalling skal skje med minst 6 (seks) ukers varsel. Forslag som ønskes behandlet må være kretsstyret i hende minst 4 (fire) uker før kretstinget avholdes. Sakspapirer inkludert årsberetning, revidert regnskap, budsjettforslag samt innkomne forslag sendes alle kretsens registrerte klubber senest 2 (to) uker før.
Hver klubb har kun 1 (en) stemme, men kan møte med 2 (to) delegater. Medlemmene av kretsstyret har møteplikt, men ikke stemmerett. Uten stemmerett, men med tale og forslagsrett skal ledere for lovbestemte eller tingvalgte komiteer møte.

§ 4 Kretstinget skal:
1. Godkjenne de fremmøtte representanter.
2. Godkjenne innkalling.
3. Godkjenne fullmakter.
4. Godkjenne dagsorden.
5. Velge møtedirigent, møtesekretær, samt to personer til å undertegne protokollen.
6. Behandle årsberetning.
7. Behandle revidert regnskap.
8. Behandle innkomne forslag.
9. Behandle spilleravgiften for de ulike kretsturneringene.
10. Behandle forslag om styrehonorar.
11. Vedta budsjett.
12. Velge følgende tillitsvalgte slik:

Alle som velges på kretstinget til styret, komiteer eller utvalg, velges for ett år av gangen, med følgende unntak:
Sekretær, kasserer og to styremedlemmer velges for 2 år.
Disse velges vekselvis slik at sekretær og ett styremedlem velges år 1 for to år, kasserer og det andre styremedlemmet velges år 2 for to år.
Dette gir følgende valgordning:
Kretsleder 1 år
Sekretær 2 år (velges år 1)
Kasserer 2 år (velges år 2)
Styremedlem 2 år (velges år 1)
Styremedlem 2 år (velges år 2)
2 varamedlemmer 1 år
Revisor 1 år
Uttakskomite 1 år
Valgkomite 1 år
Evt. øvrige 1 år

Alle personvalg skal foregå skriftlig dersom det er mer enn en kandidat. Blanke stemmer skal telles med. Hvis antall stemmer mellom to kandidater er lik, foretas omvalg mellom de kandidatene som har likt stemmeantall.
Styret velger selv nestleder på det konstituerende styremøtet.
Kretstinget er beslutningsdyktig med det antall stemmeberettigede klubber som møter.
Alle vedtak gjøres med simpelt flertall og gjelder fra vedtaket er fattet, såfremt annet ikke er bestemt.

§ 5 Ekstraordinært kretsting
Ekstraordinært kretsting avholdes med minimum to ukers varsel etter følgende kriterier.
A: Etter vedtak på ordinært kretsting
B: Etter vedtak av kretsstyret
C: Etter krav av minst 1/3 av kretsens klubber.
Ekstraordinært kretsting skal kun behandle de saker som står i innkallelsen. For øvrig gjelder regler som ved ordinært kretsting.

§ 6 Klubbledermøte
Kretsstyret innkaller til klubbledermøte ved behov.
Alle klubber kan møte med 2 (to) medlemmer, men har kun 1 (en) stemme.

§ 7 Kretsstyret
Kretsstyrets oppgaver:
A: Kretsstyret er bindeleddet mellom klubbene og NDF.
B: Fremme klubbenes interesse ovenfor NDF.
C: På vegne av NDF påse at klubbene følger NDF`s lover og regler.
D: Iverksette vedtak fastsatt på kretsstinget.
E: Samordne turneringer innenfor kretsen.
F: Sende inn eventuelle forslag til forbundstinget.
G: Å representere kretsen på forbundstinget og kretsledermøtet.
H: Arrangere kretsmesterskap hvert år etter egne statutter.
I: Føre kretsrankinglister for damer, herrer og juniorer etter egne statutter.

Et beslutningsdyktig styre skal bestå av minst 3 (tre) valgte styremedlemmer eller vararepresentanter.
Til styremøter skal alle være innkalt. Varamedlemmer har møteplikt og talerett på styremøtene og skal være innkalt til disse. Varamedlemmene har kun stemmerett hvis noen av de øvrige styremedlemmene ikke er til stede.
Ved stemmelikhet avgjør lederen med sin dobbeltstemme.
Styret skal føre referat fra alle møter med angivelse av hvilke saker som har vært til behandling. Referatet skal inneholde tidspunkt for møtet, hvem som var tilstede samt avstemningsresultatet for alle saker.
Styret skal holde minimum 2 (to) styremøter i året. Hvorav 1 på våren og 1 på høsten.

§ 8 Representasjon
Med representasjonsoppgaver menes alt fra lag til singelturneringer der spillerne representerer kretsen.
Uttakskomité består av kretsens styre inklusive varamedlemmer.
Spillere som har noe uoppgjort med kretsen, eller som gjentatte anledninger har utvist en upassende/usportslig oppførsel kan bli nektet å representere kretsen.
Ved lagspill utnevnes det en lagkaptein, som er ansvarlig overfor kretsstyret.
Der OØDK er involvert økonomisk, vil uteblitt spiller bli belastet med startkontingent, eventuelle reise- og overnattingspenger, såfremt det ikke er gyldig grunn til uteblivelsen.
NM Kretslag:
Kun spillere med poeng på Kretsranking-listen er spilleberettiget til NM Kretslag.
Uttakskomiteen tar ut spillere til minimum 2 lag.
Kretsen betaler spilleavgift for de lagene som uttakskomiteen tar ut.
Kun Kretsstyret kan melde på lag til NM Kretslag.
Spillere på kretsrankinglisten som ikke kommer med på laguttakene til Uttakskomiteen kan selv samle/sette sammen lag og varsle Kretsstyret.
Spillere som trekker seg etter å ha takket ja kan ikke på et senere tidspunkt melde seg på igjen via et annet lag.
Ved NM Kretslag skal deltagerne bruke antrekk som er bestemt av Kretsstyret.
Ved laguttak NM Kretslag skal uttakskomiteen velge lag/spillere slik:
Lag 1: Velge spillere som de mener vil utgjøre det beste laget, uansett plassering på kretsrankinglisten.
Lag 2, 3 osv: Kretsrankinglisten skal vektlegges ved valg av spillere.
De 4 beste herrene og de 2 beste damene fra rankinglisten som takker ja til å delta, uansett hvilket lag de spiller på, har førsteprioritet til reisestøtte.
Det vil normalt ikke bli utbetalt reisestøtte når turneringene går innenfor kretsen.

§ 9 Valgkomité
Valgkomité skal bestå av en leder og 2 (to) medlemmer, som hvert år velges på kretsstinget.
Valgkomiteen skal legge frem forslag på kandidater til de posisjoner som skal velges, etter følgende prosedyre.
Først forespørres de sittende kandidater, deretter forespørres det ute i klubbene.
Valgkomiteens forslag må være styret i hende i så god tid at dette kommer med i sakspapirene.

§ 10 Kretsmesterskap
Kretsen skal avholde følgende (KM) hvert år.
Single, Par, Lag, Parmix, Trippelmix, Pentathlon, Cricket samt junior turneringer.
Seeding skal foregå i henhold til statutter for hver enkelt turnering, antallet varierer etter antall deltagere.
KM er åpent for alle kretsens NDF medlemmer, unntatt de som er utstengt fra NDF eller OØDK.
Alle turneringer skal spilles etter NDF`s regler.

§ 11 Korttidsstraff
Ved mindre men likevel uønskede hendelser på kretsturneringer så kan en spiller bli idømt utestengelse fra neste kretsturnering.

Kretsstyret kan ilegge en utestengelse etter et styrevedtak.

I tillegg gjelder følgende:
Klage på uønskede hendelser skal leveres skriftlig til turneringens Jury. Gis det medhold på klagen så skal spilleren utestenges fra neste turnering.
Juryen skal i samarbeid med arrangør avtale hvem som melder inn klagen (hvis medhold) til styret i oødk.
Spilleren kan klage på avgjørelse til kretsens appellutvalg (styret) som avgjør om idømt utestengelse skal oppheves eller bestå.

Merk at korttidsstraff nå erstatter bøter i de tilfeller bøter normalt sett ville blitt benyttet.

§ 12 Dugnad
Alle klubber må påregne å stille to personer til disposisjon for styret en helg/gang hvert år.
Personene som stilles til disposisjon for styret skal først og fremst bistå styret med diverse oppgaver for gjennomføring av turneringer.
Styret skal varsle klubbene som må stille 2 personer til disposisjon senest 4 uker før den aktuelle helgen/gangen.
Klubbene må melde inn navn og tlf.nr til personer som stiller senest 2 dag før den aktuelle helgen/gangen.
En oversikt over aktuelle dager og oppgaver vil bli publisert på oødk.no under siden «Dugnad» så snart dette lar seg gjøre.
Personene som stiller vil få utbetalt et beløp, for tiden på kr 250,- I særlige tilfeller kan dette beløpet økes.
Dersom en klubb ikke kan stille den aktuelle helgen/gangen de er satt opp må de sørge for å bytte med andre klubber, hvis ikke vil klubben bli ilagt en bot på 500,-kr. Denne boten skal gå til betaling for andre som da må stille opp.

Disse lovene kan kun endres på ordinært eller ekstraordinært kretsting med alminnelig flertall