Statutter Kretsrankingturneringer

Sist oppdatert etter kretstinget 21. januar 2023

§1 Formål
Formålet for kretsrankingturneringene er å gi et turneringstilbud til kretsens spillere, samt gi et grunnlag for seedingsliste til hjelp for styret ved uttak av representasjonsspillere.

§2 Terminfesting
Fire kretsrankingsturneringer terminfestes av kretsstyret pr. år, to turneringer i hvert halvår.

§3 Spilleregler
Det spilles etter NDF’s til enhver tid gjeldende spilleregler med enkelte unntak.
Unntakene omfatter kleskode (§4), alkohol (§5) og piltak(§10):
Merk at kretsen har erstattet bøter med korttidsstraff (se §11 – Vedtekter).

§4 Kleskode
Spilleskjorte anbefales
Joggebukse/treningsbukse tillates ikke.

§5 Alkohol
Skriver/dommer har ikke lov til å nyte alkohol under kamper med skivedømming.
Berusede personer/spillere til sjenanse for sine omgivelser skal vises bort fra lokalet.

§6 Arrangør
Arrangør utpekes i hvert enkelt tilfelle av kretsstyret etter søknad. Søkere kan være enten en klubb eller et samarbeid mellom flere klubber. Søknadsfrist gis i kretsens terminliste. Søker som blir tildelt arrangementet skal ha beskjed senest 4 uker før arrangementsdato. Innbydelse skal ut senest 3 uker før arrangementsdato. Innbydelsen publiseres på kretsens hjemmeside og på kretsens facebook-side. Hvis en eller flere samarbeidende klubber blir tildelt et arrangement så skal klubben(e) sende inn innbydelse til styret i OØDK som igjen publiserer innbydelsen på kretsens hjemmeside og facebook-side. Klubben(e) kan i tillegg publisere innbydelsen på sine egne sider.

§7 Spilleberettigede
Spilleberettigede er alle medlemmer av klubber innenfor Oslo/Østlandet krets, som har betalt fullt medlemskap i Norges Dartforbund.

§8 Minimum deltakerantall
Åpen: 8 spillere
Damer: 4 spillere
Junior: 4 spillere.

§9 Seeding
Det seedes etter gjeldende kretsseedingsliste. Antall seedete avhenger av puljeantallet.

§10 Spilleform
Det spilles med høyest mulig antall puljer i alle turneringer med puljespill.
Antall puljer: 1, 2, 4, 8 osv.
Antall spillere pr. pulje: Minimum 3, maksimum 6
Det spilles innledende puljespill med avsluttende cup.
De 32 beste går videre til cup.
Det spilles 501 best av 5 leg i alle kamper, unntatt finaler 501 best av 7 leg.
Merk at det er pilbegrensning på 42 piler pr leg i puljespillet.
Hvis utgangsdobbel ikke er oppnådd innen 42 piler, skal leget avgjøres ved bullkasting etter NDF’s spilleregler beskrevet i Kapittel 2, paragraf 16.

§11 Spilleavgift
Kr. 200,- pr. spiller.
Juniorer betaler halv spilleavgift på alle turneringer frem til det året de fyller 19 år.

MERK:
Forhåndsbetaling er innført for alle kretsturneringer.
Ved for sen betaling påfaller det et gebyr på kr 50 pr turnering. Eventuelle gebyrer tilfaller arrangør.
Les mer om forhåndsbetaling HER

Påmelding er bindende. Dersom en spiller ikke møter, er spillerens klubb ansvarlig ovenfor OØDK for spilleavgiften.

Fordelingsnøkkel:
60% til premiering
30% til arrangør
10% til kretsen

§12 Premiering
Pengepremier etter følgende fordeling:

4-7 deltakere: Vinneren premieres (gjelder for Dame og Juniorklasse).
8-16 deltakere: De 2 beste premieres.
17-32 deltakere: De 4 beste premieres.
33- eller flere deltakere: De 8 beste premieres.

Høyeste utgang og raskeste leg
Høyeste utgang og raskeste leg premieres i hver klasse i singel, par, parmix, trippelmix og lag. Normalpremiering er lik spilleavgiften.
Premiene reduseres til halv spilleavgift i følgende tilfeller:
Singel: Hvis færre enn 12 spillere.
Par, parmix og trippelmix: Hvis færre enn 6 deltagende par/parmix/trippelmix-lag.
I disse tilfelle skal premieringen av høyeste utgang og raskeste leg dekkes av arrangøren og ikke via spilleavgiften, og kretsandelen bortfaller.
I par, parmix og trippelmix er det kun spilleren som oppnår høyeste utgang som premieres.
I KM lag er det kun spilleren med høyeste utgang og/eller raskeste leg som premieres.
Hvis flere spillere oppnår raskeste leg og/eller høyeste utgang, avgjøres premieringen ved loddtrekning.
Uavhentet premie ved turneringsslutt tilfaller arrangør.

§13 Loddsalg
Arrangøren(e) har enerett til lotteri og lignende under turneringen.

§14 Endringer
Disse statuttene kan kun endres på ordinært eller ekstraordinært kretsting med alminnelig flertall.